วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการIS

แบบฟอร์มโครงการ IS


ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม……ดึกดำบรรพ์ (Dukdumbaan)………….………….                                            ชั้น…ม.4/6……
สมาชิก........1) กนกวรรณ.................เหรียญทอง...........เลขที่.....20.........................................
....................2)กัลยรัตน์.................แก้วแช่ม.............เลขที่.....21..................
......................3)ณัฐณิชา...............วงศ์สิทธิการ.........เลขที่.......24.............................................
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง ……It's Myschool  ……
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….................................................                                              
ที่ปรึกษาโครงการ ……ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      และ......................................……………………….……...............….
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)    
     ต้องการให้นักเรียนม.1และม.4 ที่เข้ามาใหม่ให้ได้ทราบถึงอาจารย์ ความหมาย 
ความเป็นมาและตราโรงเรียน      
                       
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
   1)เพื่อต้องการทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

    2)เพื่อที่จะได้เผยแพร่ประวัติของโรงเรียนแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ
   
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………….……..............

เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................................
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
.………………………………………………………………………………………….………................................
งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………….....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1.กำหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2.ค้นคว้าข้อมูล
3.เรียบเรียงข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
4.จัดทำลงใน Power Pointและหนังสือเล่มเล็ก

5.นำเสนออาจารย์
6.นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก
การประเมินผล 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
 (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

    เอกสารอ้างอิง
1.
http://www.takhli.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น